- Thu thập lượng lớn dữ liệu truy cập web trường Đại học Hàng hải Việt Nam. - Tìm hiểu các công cụ phân tích truy cập có sẵn, và tiến hành phân tích trên dữ liệu thu thập được. - Tìm hiểu Hadoop framework và mô hình lập trình MapReduce. - Xây dựng mô hình phân tích, hiện thực các phân tích trên dữ liệu để đưa ra kết quả. - Viết báo cáo.
Cán bộ phối hợp: 
Chủ nhiệm đề tài: