- Nghiên cứu chế tạo bộ thiết bị cảm biến dữ liệu từ môi trường bên ngoài, đồng thời truyền tải dữ liệu về cho trung tâm. - Ứng dụng công nghệ IoT để quản lý, điều khiển các bộ thiết bị trên. - Xây dựng chương trình server để quản lý toàn bộ hệ thống.
Cán bộ phối hợp: 
Chủ nhiệm đề tài: 
Login or register to view File đính kèm