- Nghiên cứu tình trạng hiện tại của các phòng máy thực hành. - Nghiên cứu các thư viện mã nguồn mở. - Ứng dụng và tùy biến các thư viện mã nguồn mở vào hệ thống hỗ trợ bảo trì và cấu hình phòng máy thực hành.
Cán bộ phối hợp: 
Chủ nhiệm đề tài: 
Login or register to view File đính kèm