- Nghiên cứu hệ thống mạng hiện tại của khoa Công nghệ thông tin. - Nghiên cứu các ứng dụng mã nguồn mở. - Ứng dụng các phần mềm mã nguồn mở để quản lý hệ thống mạng của khoa Công nghệ thông tin.
Cán bộ phối hợp: 
Chủ nhiệm đề tài: