- Nghiên cứu và tìm hiểu công nghệ điện toán đám mây. - Tìm hiểu công tác cố vấn học tập của trường Đại học Hàng Hải Việt Nam. - Nghiên cứu nền tảng đám mây của google. - Ứng dụng triển khai cài đặt mô hình thực nghiệm - Đề tài sẽ thực hiện 8 tháng chia làm 3 giai đoạn: + Giai đoạn 1: Từ 5/9/2016 đến 5/12/2016. Nghiên cứu và tìm hiểu công nghệ điện toán đám mây. Tìm hiểu công tác cố vấn học tập của trường Đại học Hàng Hải Việt Nam. + Giai đoạn 2: Từ 6/12/2016 đến 4/5/2017. Nghiên cứu nền tảng đám mây của google. + Giai đoạn 3: Từ 4/5/2017 đến 30/5/2017. Ứng dụng triển khai cài đặt mô hình thực nghiệm
Cán bộ phối hợp: 
Chủ nhiệm đề tài: 
Login or register to view File đính kèm