- Khảo sát chức năng hệ thống và thu thập các biểu mẫu liên quan - Phân tích thiết kế hệ thống - Xây dựng các chức năng chương trình - Triển khai hệ thống thực tế - Viết báo cáo
Cán bộ phối hợp: 
Chủ nhiệm đề tài: