Hiện phần mềm quản lý Đảng viên đã được triển khai một thời gian, đảm bảo công tác theo dõi quản lý cơ sở dữ liệu Đảng viên từ khi có quyết định kết nạp. Tuy nhiên phần mềm chưa thực hiện được việc theo dõi bồi dưỡng quần chúng ưu tú, cảm tình đảng để xem xét kết nạp đảng viên mới. Điều này dẫn đến các bất cập trong theo dõi, quản lý phát triển đảng viên mới từ cấp chi bộ, đảng bộ đến cấp Trường. Căn cứ trên tình hình thực tế đó, nhóm thực hiện đề tài đề xuất xây dựng phần mềm giúp cho việc theo dõi thông tin phát triển đảng viên mới. Phần mềm sẽ theo dõi từ khi quần chúng ưu tú được cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đến lúc được kết nạp nếu đảm bảo đủ các tiêu chuẩn theo quy định. Bên cạnh đó, phần mềm giúp cho các chi đảng bộ chủ động, linh hoạt trong việc theo dõi, bồi dưỡng, giao nhiệm vụ, thử thách cảm tình đảng, lập kế hoạch phát triển đảng viên mới trong từng giai đoạn một cách hợp lý.
Chủ nhiệm đề tài: