Liên hệ nhanh:

(+84) 0225 373 5725 fit@vimaru.edu.vn

Body: 

Các Quyết định về việc kỷ luật các sinh viên thuộc khoa CNTT vi phạm quy chế rèn luyện sinh viên tháng 4-2018.