Sáng ngày 19 tháng 10 năm 2019, tại P313- A4, trường ĐH Hàng hải Việt Nam đã diễn ra: 
Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ thông tin- nhiệm kỳ 2019-2020
Đại hội đã tổng kết các hoạt động trong nhiệm kỳ 2017-2019 và đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2019-2022.

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2017-2019

1. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC

+  Tuyên truyền giáo dục: Quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW và quán triệt nội dung chuyên đề năm 2018 với nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

+  Phong trào sinh viên 5 tốt.

2. TỔ CHỨC CÁC PHONG TRÀO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG

+ Phong trào “Thanh niên tình nguyện”.

+  Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”.

+ Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”.

3. TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN

+ Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”.

+ Chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”.

+ Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.

4. CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ THANH NIÊN HỘI NHẬP QUỐC TẾ

5. CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐOÀN, THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG

6. THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG DO ĐOÀN CẤP TRÊN PHÁT ĐỘNG, TỔ CHỨC (TRUNG ƯƠNG ĐOÀN, THÀNH ĐOÀN, ĐOÀN TRƯỜNG)

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2019-2022

1. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC

+ Tuyên truyền giáo dục: Tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống, bồi dưỡng, vun đắp tin thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc nhân dịp kỉ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố, Nhà trường và tổ chức Đoàn – Hội.

+  Phong trào sinh viên 5 tốt.

2. TỔ CHỨC CÁC PHONG TRÀO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG

+  Phong trào “Thanh niên tình nguyện”.

+  Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” & “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”.

3. TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN

+  Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”.

+  Chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”.

+ Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.

4. CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ THANH NIÊN HỘI NHẬP QUỐC TẾ

5. CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐOÀN, THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG

Cử các Đoàn viên ưu tú tham gia Lớp học Cảm Tình Đảng tổ chức với Đảng Bộ Trường; Giới thiệu và hướng dẫn các đồng chí Đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 3 năm sẽ giới thiệu và kết nạp thành công tối thiểu 10 đồng chí đứng trong hàng ngũ của Đảng.

6. THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG DO ĐOÀN CẤP TRÊN PHÁT ĐỘNG, TỔ CHỨC (TRUNG ƯƠNG ĐOÀN, THÀNH ĐOÀN, ĐOÀN TRƯỜNG)

Đại hội đã kết thúc vào 11h ngày 19 tháng 10 năm 2019. Ban chấp hành Đoàn khóa mới ra mắt đại hội, hứa hẹn một nhiệm kỳ mới với nhiều thành công và thắng lợi.