Sáng ngày 9 tháng 10 năm 2020, tại văn phòng khoa CNTT- P301- A4- Trường ĐH Hàng hải Việt Nam

Ban thường trực ISO nhà trường cùng BCN khoa và các thầy cô là cán bộ chuyên trách ISO của đơn vị đã tiến hành:

Kiểm tra đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Nội dung cụ thể như sau:

+ Kiểm tra các nội dung đã được thực hiện trong bản Mục tiêu chất lượng năm học 2019-2020; Mục tiêu và kế hoạch xây dựng cho năm học 2020-2021

+ Kiểm tra việc thực hiện theo các quy trình trong hệ thống QLCL ISO 9001:2015.

Chuẩn bị các nội dung không phù hợp (nếu có) khi áp dụng hệ thống để Ban thường trực xem xét, chỉnh sửa và khắc phục ngay sau khi kết thúc đợt đánh giá.

+ Kiểm tra việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu, số liệu thống kê có liên quan.

+ Xác định các rủi ro xảy ra với đơn vị và biện pháp phòng ngừa. Danh sách các bên qua tâm đã được cập nhật.