DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG 2015-2016
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
STT Họ và tên chủ nhiệm đề tài Tên đề tài
1 ThS. Nguyễn Kim Anh Nghiên cứu kĩ thuật đánh giá độ tương đồng văn bản Ứng dụng trong so sánh văn bản tiếng Việt
2 KS. Nguyễn Thành Tuấn Anh Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở cho học và thi trực tuyến
3 ThS. Lê Hoàng Dương Nghiên cứu về thuật toán phân lớp sử dụng quá trình học máy bán giám sát, ứng dụng trong việc phân lớp trang Web
4 ThS. Phạm Tuấn Đạt Ứng dụng thư viện lập trình mã nguồn mở xây dựng chương trình nhận dạng văn bản chữ Việt, Anh từ ảnh số
5 TS. Nguyễn Trọng Đức Xây dựng ăng ten Logo dùng trong nhận dạng bằng sóng vô tuyến
6 TS. Nguyễn Duy Trường Giang Ứng dụng grid computing khai thác nguồn tài nguyên nhàn rỗi trên hệ thống mạng máy tính
7 TS. Trần Thị Hương Nghiên cứu công nghệ điện toán đám mây, ứng dụng xây dựng mô hình điện toán đám mây cục bộ
8 TS. Hồ Thị Hương Thơm Nghiên cứu kỹ thuật giấu tin trong video và ứng dụng
9 TS. Nguyễn Hữu Tuân Xây dựng hệ thống nhận dạng mặt tự động sử dụng LPQ (Local Phase Quantization)
10 ThS. Bùi Đình Vũ Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
11 Ths. Nguyễn Cao Văn Nghiên cứu xây dựng Website Đảng ủy Trường đại học Hàng Hải Việt Nam dựa trên hệ quản trị nội dung mã nguồn mở Drupal