Liên hệ nhanh:

(+84) 0225 373 5725 fit@vimaru.edu.vn

THAM GIA NGAY, VÀO LÚC 19H THỨ 6 NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2017, TẠI HỘI TRƯỜNG A8 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM