ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA CNTT

***

Số:       /KH-ĐTN-CNTT

 

 

 

 

 

Hải Phòng, ngày 30  tháng 08 năm 2019

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2019 – 2020

 

I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA NĂM HỌC:

  1. Tiếp tục thực hiện chỉ chị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chương trình hành động số 20-Ctr/TĐTN-TG của Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng thực hiện chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”.
  2. Phát huy và đẩy mạnh các thành tích đã đạt được của Liên chi đoàn và Hội sinh viên khoa trong phong trào văn thể mỹ, tích cực thi đua chào mừng Đại học đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Hàng hải Việt Nam lần thứ XXXIX, nhiệm kỳ 2019 – 2022.
  3. Tiếp tục đổi mới, triển khai có hiệu quả phòng trào “Sinh viên 5 tốt trong đoàn viên, thanh niên là sinh viên và chương trình “Rèn luyện đoàn viên” đối với đoàn viên trong Khoa.
  4. Tăng cường các hoạt động đồng hành cùng với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần.
  5. Phát huy vai trò của các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích trong sinh viên; hoạt động của câu lạc bộ tin học cần thiết thực, thu hút được đông đảo lực lượng sinh viên, đẩy mạnh sự hoạt động của các nhóm nghiên cứu khoa học, nhóm thi MOS, và OLP Tin học sinh viên.
  6. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ đoàn viên sinh viên nghiên cứu khoa học, kết nối doanh nghiệp, giới thiệu việc làm sinh viên, tham gia phát động phong trào sinh viên khởi nghiệp
II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
(xem tại thông báo đính kèm)