9h thứ 6 ngày 10 tháng 7 năm 2020

Tại phòng: 3.1- A1- Trường ĐH Hàng hải Việt Nam hội đồng thẩm định CTĐT theo QĐ số 1120/QĐ-ĐHHHVN-ĐT ngày 3/7/2020

đã nghiệm thu CTĐT VB 2 chuyên ngành CNTT

Chủ trì: PHT. Nguyễn Khắc Khiêm.