Theo công văn số 1094A/ĐHHHVN-TV.

 Đề nghị các em sinh viên K60 Khoa CNTT có tên trong danh sách tham dự lớp "Tập huấn khai thác tài nguyên thư viện"
đợt bổ sung cuối cùng theo lịch cụ thể như sau:
- Thời gian: 7h30' thứ 7 ngày 02/11/2019
- Địa điểm: Phòng 301 - Tầng 3 - Trung tâm Thư viện trường ĐHHHVN
- Các em sinh viên mang theo 35.000đ để đóng tiền lệ phí tài liệu và giáo trình.
Trân trọng!
Danh sách xin xem file đính kèm./.
 
 
File đính kèm: