Hiện tại Khoa đã cập nhật xong điểm học phần tốt nghiệp (Đồ án tốt nghiệp + Học phần thay thế).
Đề nghị  các lớp Khóa 56, Khóa 55, Khóa 54  lên văn phòng Khoa để đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1(2019-2020).
- Thủ tục bao gồm: Đơn xin xét tốt nghiệp + Phiếu thanh toán tài sản
- Hạn:17h ngày 17/12/2019.
Trân trọng thông báo!