Trân trọng kính gửi các thầy các cô Thông báo KHẨN số 634/TB-ĐHHHVN-TCHC ngày 08/5/2021 V/v Tăng cường một số biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 
Trân trọng cảm ơn./.
 
File đính kèm: