Kính gửi các thầy cô CVHT

Căn cứ vào công văn số 12/TB-CTSV ngày 16/4/2018 v/v Triệu tập sinh viên tham dự "Hội thảo việc làm tại Nhật Bản năm 2018":

BCN Khoa CNTT triển khai thực hiện công tác trên với chi tiết như công văn ở file đính kèm.

Kính đề nghị các thầy cô là CVHT của các nhóm sinh viên K55 thông báo cho sinh viên thuộc nhóm mình phụ trách được biết.

Xin trân trọng cám ơn !