Liên hệ nhanh:

(+84) 0225 373 5725 fit@vimaru.edu.vn

Thông báo: Kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ phụ năm học 2018-2019.

Đối tượng: các sinh viên học chậm tiến độ, học lại, học cải thiện điểm và thực tập theo tiến độ.

Chi tiết xem tại: http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ve-viec-dang-ky-hoc-phan-cho-hoc-ky-phu-nam-hoc-2018-2019