Hiện tại Khoa đã cập nhật toàn bộ các điểm của học phần tốt nghiệp vào hệ thống phần mềm Đào tạo. 
 
Để kịp tiến độ xét tốt nghiệp, đề nghị các các em đã đủ điều kiện xét tốt nghiệp, làm thủ tục đăng ký với GVK (ĐT: 0904.351.488
tại Văn phòng Khoa CNTT.
- Thủ tục bao gồm: Đơn xin xét tốt nghiệp + Phiếu thanh toán tài sản
- Hạn 22/6/2021