Do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng và Trường ĐH Hàng hải Việt Nam đã và đang được kiểm soát tốt. Nhà trường triển khai các hoạt động đào tạo trực tiếp từ ngày 25/11/2021.

Để đảm bảo phòng chống dịch Covid Nhà trường yêu cầu cá nhân và các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định 5K trong phòng chống dịch, CB,VC, NLĐ sinh viên, học viên  là F1, F2 không được đến trường.