Kính gửi các thầy cô CVHT và các em sinh viên công văn v/v triệu tập sinh viên tham dự chương trình Hội thảo tuyển dụng và hướng nghiệp khoa CNTT T12.2019.

1.Thời gian: 7h45' Thứ bày ngày 21/12/2019
2.Địa điểm: P.313-A4 Khoa CNTT Trường ĐHHHVN
3.Danh sách sinh viên triệu tập: như file đính kèm.
Kính đề nghị các thầy cô CVHT thông báo và đôn đốc, nhắc nhở các em sinh viên thuộc lớp/nhóm mình phụ trách tham dự chương trình đầy đủ.
Trân trọng thông báo!