Chủ nhiệm đề tài Năm học
2020 - 2021 Nghiên cứu công nghệ container hóa và giải pháp...
2020 - 2021 Nghiên cứu công nghệ container hóa và giải pháp...
2017 - 2018 Xây dựng phần mềm hỗ trợ một số công tác quản lý...
2016 - 2017 Ứng dụng mã nguồn mở xây dựng hệ thống hỗ trợ bảo...
2016 - 2017 Nghiên cứu, xây dựng mô phỏng dao động máy tàu...
2016 - 2017 Nghiên cứu về công nghệ HTML 5 và CSS 3, ứng dụng...
2016 - 2017 Nghiên cứu và đánh giá các chuẩn công nghệ tích...
2016 - 2017 Xây dựng hệ thống hỗ trợ công tác cố vấn học tập...
2016 - 2017 Xây dựng phần mềm quản lý công tác phát triển...
2016 - 2017 Nghiên cứu phương pháp nhận dạng giới tính qua ảnh
2016 - 2017 Nghiên cứu kỹ thuật phát hiện ảnh có giấu tin...
2016 - 2017 Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống điều...
2016 - 2017 Nghiên cứu khả năng tương hợp của siêu dữ liệu...
2016 - 2017 Ứng dụng IoT xây dựng hệ thống giám sát hiệu suất...
2016 - 2017 Nghiên cứu và cài đặt giải thuật sinh khóa dòng...
2016 - 2017 Nghiên cứu mạng neural, xây dựng chương trình...
2016 - 2017 Nghiên cứu phương pháp phân tích ảnh mặt người...
2017 - 2018 Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở pfSense vào nâng...
2017 - 2018 Nghiên cứu một số hình thức tấn công trong mạng...
2017 - 2018 Nghiên cứu nhận dạng sự kiện cho giám sát hàng hải

Trang